Hlavní budova Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín Zámek

Dokumenty školy

jsou rozsáhlé textové nebo tabulkové dokumenty, které jsou uvedeny jako soubory typu *.pdf. Kliknutím na název se dokument otevře na nové kartě. Po přečtení dokument můžete uzavřít a tím se vrátíte zpět na tuto kartu.

Školní řád
Společné vzdělávání romských a neromských dětí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Obsah
1. Identifikační údaje školy
2. Charakteristika školy a žáků
3. Charakteristika ŠVP
4. Učební plán
5. Učební osnovy
5.1 Jazyk a jazyková komunikace
5.1.1 Český jazyk
5.1.2 Anglický jazyk
5.1.3 Německý jazyk
5.2 Matematika a její aplikace
5.2.1 Matematika
5.3 Informační a komunikační technologie
5.3.1 Informatika - povinný předmět
5.3.2 Informatika - volitelný předmět
5.4 Člověk a jeho svět
5.4.1 Prvouka
5.4.2. Vlastivěda
5.4.3 Přírodověda
5.5 Člověk a společnost
5.5.1 Dějepis
5.5.2 Občanská a rodinná výchova
Člověk a příroda
5.6.1 Fyzika
5.6.2 Chemie
5.6.3 Přírodopis
5.6.4 Zeměpis
5.7 Umění a kultura
5.7.1 Hudební výchova
5.7.2 Výtvarná výchova
5.8 Člověk a zdraví
5.8.1 Tělesná výchova
5.9 Člověk a svět práce
5.9.1 Pracovní činnosti
5.10 Volitelné předměty
5.10.1 Dramatická výchova
5.10.2 Ekologie
6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělavacími potřebami
8. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
9. Další vzdělávací oblasti - tabulka
10. Průřezová témata

Přílohy
Cykloturistický kurz
Vodácký výcvik
Zimní lyžařský výcvik
Škola v přírodě
Exkurze

©2011 ZŠ a MŠ Vysoké Veselí